`

Eucharystia

Sakrament Eucharystii

 

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczanie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wzniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. /KKK 1212/.

 

,,Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Jezusa Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały". /KKK 1402/.

 

Eucharystia - źródło szczyt życia Kościoła

 

Eucharystia jest ,,źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". ,,Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus nasz Pascha". /KKK 1324/. 

 

,,Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu". /KKK 1325/. 

 

W końcu przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. /KKK 1326/.

 

Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. ,,Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia ". /KKK 1327/.